Machinerichtlijn

Onder arbeidsmiddelen vallen alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

Off highway voertuigen en machines zijn arbeidsmiddelen en moeten bij vervaardiging van arbeidsmiddelen aan de Europese productrichtlijnen voldoen voordat ze op de markt worden gebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant van het arbeidsmiddel.

Off highway voertuigen en machines vallen onder de machinerichtlijn.
Deze Europese Richtlijn is sinds 1 januari 1995 van toepassing. De huidige versie is 2006/42/EG. Machines en gereedschappen die na 1 januari 1995 voor het eerst in de handel zijn gebracht moeten aan de richtlijn voldoen.

De richtlijn stelt minimale veiligheidseisen aan machines, maar ook aan hijsgereedschappen die binnen de Europese Gemeenschap in de handel worden gebracht en in gebruik worden gegeven. Daardoor is de richtlijn bedoeld voor fabrikanten en geeft deze sterkte- en constructievoorschriften, die een veilig gebruik zoveel mogelijk moeten garanderen.

Toepassingsgebied volgens artikel 1.1 van deze machinerichtlijn is:
* Machines
* Verwisselbare uitrustingsstukken
* Veiligheidscomponenten
* Hijs- en hef gereedschappen
* Kettingen, kabels en banden
* Verwijderbare mechanische overbrengingssystemen
* Niet voltooide machines

Onder andere worden de volgende definities in artikel 2 van deze machinerichtlijn beschreven:

Machine:
Een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem — maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht —, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing.

Verwisselbaar uitrustingsstuk:
Een inrichting die na inbedrijfstelling van een machine of trekker door de bediener zelf hieraan wordt gekoppeld om deze een andere of bijkomende functie te geven, voor zover dit uitrustingsstuk geen gereedschap is.

Veiligheidscomponent:
Een component die een veiligheidsfunctie vervult, die afzonderlijk in de handel wordt gebracht, waarvan het niet en/of verkeerd functioneren de veiligheid van personen in gevaar brengt, en die niet nodig is voor de werking van de machine of die door gewone componenten kan worden vervangen om de machine te doen werken.

Verwijderbare mechanische overbrengingsinrichting:
Verwijderbaar onderdeel dat is bestemd voor krachtoverbrenging van een aandrijfmachine of trekker naar de eerste vaste aslager van de aangedreven machine. Wanneer de inrichting mét de afscherming in de handel wordt gebracht, moet het als één product worden beschouwd.

Niet voltooide machine:
Een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Een aandrijfsysteem is een niet voltooide machine. Een niet voltooide machine is slechts bedoeld om te worden ingebouwd in of te worden samengebouwd met een of meer andere machines of andere niet voltooide machine(s) of uitrusting, tot een machine waarop deze richtlijn van toepassing is.

Note:
Download hier machinerichtlijn 2006/42/EG
Download hier de Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – tweede uitgave juni 2010